کد اختصاصی ISC
9617082802






 
 

 

اعضای شورای سیاستگذاری

 

دکتر محمدرضا کاویانپور
مهندس احمد مجیدی
مهندس علیرضا جاوید
مهندس خلیل راحتی
دکتر محسن نظرپور
دکتر سید بهرام بهشتی اول
دکتر حیدر جهانبخش
دکتر حبیب الله طاهرخانی
دکتر حامد مظاهریان
دکتر پیزوز حناچی
مهندس محمدرضا توکلی
دکتر محمدرضا مطهری
دکتر رحیم سرور
دکتر بهروز عسکریان
مهندس علیرضا جعفری